Barion Pixel

Adatvédelmi Tájékozató

A honlapon (https://jatsszunk-egyutt.hu/  valamint https://jatektar.jatsszunk-egyutt.hu/ ) bemutatott és olvasható tartalom Sági Anita egyéni vállalkozó (székhely: 77700 Mohács Szőlőhegy 7046/76 hrsz.) vállalkozói nyilvántartási száma: 52081781, adószám: 68671525-1-22) tulajdonát képezik.

Az adatkezelő adatai:

 1. A szolgáltató neve: Sági Anita egyéni vállalkozó
 2. A szolgáltató székhelye:  7700 Mohács Szőlőhegy 7046/76 hrsz.
 3. Telefonszám: 0620-3976049
 4. A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@jatsszunk-egyutt.hu
 5. Nyilvántartási száma: 52081781
 6. Adószáma: 68671525-1-22
 7. Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkár, okmányfelügyeleti főosztály
 8. Nyilvántartásba vétel dátuma: 2018.01.02.
 9. Bankszámlaszám: Takarékbank 50400019-17063360
 10. Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-71232/2013
 11. Engedély száma: 221232/2013/N
 12. A szerződés nyelve: magyar
 13. A tárhely-szolgáltató adatai:

3 in 1 Hosting Bt , 2310 Szigetszentmiklós, Forrás u. 12. III/11., adószám: 22206118, cégjegyzékszáma: 13-06-055290

A megrendeléskor megadott adatokat az érvényes és hatályos törvényi előírásoknak megfelelően bizalmasan kezeli, harmadik fél számára azt semmikor és semmilyen indokból nem adja át. Az adatvédelmi elvek kialakításakor figyelembe vette az 1992. évi LXIII. törvényt a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, valamint az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetésérőlvalamint a 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló törvényt.

Sági Anita egyéni vállalkozó, mint adatkezelő és adatvédelmi felelős tájékoztat, hogy regisztrációddal, megrendeléseddel hozzájárulsz, hogy személyes adataid (név, cím, telefonszám, email, vásárlási adatok) az adatvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően vásárlási ajánlatok megküldéséhez tárolja, kezelje, illetve felhasználja. Az adatokhoz hozzáférő személy:  Sági Anita.

Az adatkezelés törvény, hozzájárulás valamint az adatvédelmi irányelv 7. cikk f.) pontja alapján történik.

Abban az esetben, ha megszakad a regisztráció az adatokat töröljük.
Az adatszolgáltatás önkéntes, adataid 5 évig kezeljük, illetve megőrizzük. Az e-mail címed a nyilvántartásból való törlési kérelemig kezeljük és fenntartjuk a jogot, hogy az e-mail címedre marketing célú tájékoztató leveleket küldjünk.
Amennyiben adataidban változás állna be, jelezd regisztrációd módosításával.

Adataid módosítását, törlését kérheted levélben a 7770 Mohács Postafiók 90. címre küldve, vagy elektronikus úton az info@jatsszunk-egyutt.hu email címre küldött levélben.

(L.: Panaszkezelési szabályzat)

Ugyanezen úton bármikor tájékoztatást kérhetsz a kezelt adatok köréről.

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-71232/2013.

A honlapon (https://jatsszunk-egyutt.hu/) a feliratkozás, illetve vásárlás egyben a feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti, azaz a felhasználó előzetes hozzájárulását az adatbázisába való felvételhez, illetve elektronikus levelek fogadásához.

Különleges adatot nem kérünk és nem kezelünk.

Az adatkezelés körében az adatokat 3. személynek nem adjuk ki, tehát adattovábbítás nem történik és nem tesszük hozzáférhetővé, kivéve ha hatóság, vagy bíróság részére kell rendelkezésre bocsátani (számlázás kapcsán).

Az adatkezelés során a törvény alapelveit figyelembe véve járunk el, amelyet lentebb olvashatsz.

Alapfogalmak:

 1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3. különleges adat:
 4. a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
 5. b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 1. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 2. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 3. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 4. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 5. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 6. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
 7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 8. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Az adatkezelés alapelvei

 • Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. (adatminimalizálás)
 • Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. (célhoz kötöttség)
 • A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
 • Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Panaszkezelési szabályzat

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

Bármilyen levélben vagy elektronikus úton érkezett panaszt a Szolgáltató írásban 30 napos határidővel válaszol és indokol meg.

Ügyfélszolgálati kapcsolattartó:

Sági Anita

Telefonszám: 06 20 3976049

e-mail: info@jatsszunk-egyutt.hu

Panasszal lehet fordulni a Mohácsi Járási Hivatal Hatósági Osztályához is, melynek elérhetősége 7700 Mohács, Széchenyi tér 3., telefonszám: 06 (69) 795-022, Fax: 06 (69) 795-004, Email: mohacs.hatosag@baranya.gov.hu


Az adatvédelmi szabályzat 2018. január 02. napjától hatályos.

Kelt: Mohács, 2018. január 02.